สินค้าและบริการ

บริการให้คำปรึกษา รับออกแบบ จำหน่ายพร้อมติดตั้ง ซ่อมบำรุง ปรับปรุง ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย  กลุ่มลูกค้า ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาลฯ อบต. หรือหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะ

ในลักษณะให้คำปรึกษา โดยพิจารณาจากปัญหา และความต้องการของลูกค้า คำนึงถึงงบประมาณที่ตั้งไว้  วิเคราะห์ สำรวจ ออกแบบ เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม สำหรับในแต่ละงานโครงการ

ระบบเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ 

โทรปรึกษา/ไลน์ 0863175577 

งานซ่อมปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย

ราคา

งานติดตั้งชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สาย

ราคา

งานติดตั้งชุดแม่ข่ายระบบเสียงไร้สาย

ราคา

งานติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงไร้สายและตามสาย

ราคา

งานติดตั้งระบบเสียงไร้สายและหอกระจายข่าวไร้สาย

ราคา

งานติดตั้งสายอากาศส่งระบบเสียงไร้สาย

ราคา

งานติดตั้งชุดลำโพงระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย

ราคา

ชุดแม่ข่ายควบคุมระบบเสียงตามสายและไร้สาย

ราคา

งานปรับปรุงความถี่ระบบเสียงไร้สายของเดิมย่าน 420.200MHZ ให้ใช้กับย่านความถี่ 430.225MHz ระบบเทคโนโลยีใหม่

ราคา

เทคโนโลยีใหม่ไม่ต้องติดตั้งเสาแม่ข่ายระบบกระจายเสียงไร้สาย 

ราคา